• All products are added to your cart.

Leenauto

 

 

De persoonsgegevens van cliënt die worden gemeld op deze overeenkomst worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkt in een persoonsregistratie.

a. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan bepalingen uit algemene voorwaarden over de plicht van verhuurder om informatie aan de autoriteiten te verstrekken wegens verkeersovertredingen, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurvoertuigen kunnen zijn voorzien van track&trace apparatuur. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

b. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Uzel Tuning B.V. systeem.

De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig. Bij Uzel Tuning B.V. kunnen genoemde personen terecht voor het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken.

 

Algemene voorwaarden overeenkomst vervangend vervoer (leenauto)


Begripsomschrijving:
In deze voorwaarden wordt in dat geval verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten in het kader van het in gebruik geven van het voertuig. Afhankelijk of er een vergoeding voor het gebruik van het voertuig in rekening wordt gebracht is er sprake van een huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst;
Bruikleenovereenkomst: het voertuig wordt in gebruik gegeven aan de bruiklener zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is;
Huurovereenkomst: het voertuig wordt tegen een vergoeding in gebruik gegeven aan de huurder;
Voertuig: de auto (inclusief toebehoren en onderdelen) die wordt gehuurd of geleend;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst sluit; waar in deze voorwaarden huurder staat moet bruiklener worden gelezen als er sprake is van een bruikleenovereenkomst;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van Uzel Tuning B.V. en die als verhuurder de overeenkomst sluit; waar in deze voorwaarden verhuurder staat moet uitlener worden gelezen als er sprake is van een bruikleenovereenkomst;
Huurperiode: de overeengekomen periode waarin het voertuig in gebruik wordt gegeven; waar in deze voorwaarden huurperiode staat moet bruikleenperiode worden gelezen als er sprake is van een bruikleenovereenkomst;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
- beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren (zoals de sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;
- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is;
- waar in deze voorwaarden schade van de verhuurder staat moet schade van de uitlener worden gelezen als sprake is van een bruikleenovereenkomst;
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Afhankelijk of er voor het gebruik van het voertuig een vergoeding in rekening wordt gebracht is er sprake van een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. In beide gevallen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.
Artikel 2 – De overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en (indien van toepassing) tegen het tarief dat op de overeenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De overeenkomst vermeldt de dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.
Artikel 3 - De prijs
1. Als sprake is van huur dan worden het huurtarief en de eventuele bijkomende kosten (zoals prijs per kilometer) vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele bevoegdheid van de verhuurder om het tarief en de eventuele bijkomende kosten tussentijds te kunnen wijzigen. Het huurtarief en de eventuele bijkomende kosten worden duidelijk op de overeenkomst vermeld.
2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de kilometerteller, tenzij deze kapot is. Het aantal gereden kilometers wordt vanaf dat moment op een andere correcte manier vastgesteld.
3. Tijdens de huurperiode komen de kosten vanwege het gebruik van het voertuig, zoals tolgelden, Eurovignet, brandstofkosten, reinigingskosten en parkeerkosten voor rekening van huurder.
4. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.
Artikel 4 – De huurperiode, verlenging en overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet het voertuig op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen naar de verhuurder. Het adres van verhuurder staat vermeld op de overeenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het voertuig daar op tijd worden gebracht. Verhuurder zal het voertuig tijdens openingstijden in ontvangst nemen.
2. De huurder mag het voertuig slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Komt het voertuig niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het voertuig onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het voertuig aan de verhuurder terug is gegeven.
5. Als huurder het voertuig niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat het voertuig te laat terugkomt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die reeds bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het voertuig terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van overmacht.
6. In geval van bruikleen kan de uitlener in het in lid 5 bedoelde geval in redelijkheid alsnog een daghuurprijs vaststellen.
Artikel 5 – Betaling
1. Bij het begin van de overeenkomst kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
2. De waarborgsom wordt in principe terug betaald binnen 1 werkdag nadat het voertuig is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder die de huurder aan de verhuurder moet vergoeden, wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. In dat geval vindt terugbetaling plaats zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst begint dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, dient de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald te worden. Andere bedragen moeten betaald worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.
Artikel 6 - Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met het voertuig omgaan en zorgen dat hij het voertuig gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is bijvoorbeeld verboden om het voertuig te gebruiken op een circuit, op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is, of op een terrein waarbij vermeld staat dat je er voor eigen risico op gaat.
2. Huurder moet het voertuig inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het voertuig ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het voertuig heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet er op letten dat niet iemand met het voertuig rijdt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet bevoegd is om het voertuig te besturen. Huurder mag het voertuig verder alleen aan iemand anders in gebruik geven als deze als bestuurder op de overeenkomst staat of als op een andere manier schriftelijk is afgesproken dat deze het voertuig mag besturen.
4. Huurder mag het voertuig niet doorverhuren.
5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
6. Als het voertuig zichtbaar, of ruikbaar of –gelet op de rijeigenschappen- voelbaar kapot is, geldt artikel 7 lid 4 en mag de huurder het voertuig niet meer gebruiken als dit het erger maakt. Het voertuig mag ook niet langer gebruikt worden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
7. Huurder is verplicht om bestuurders, passagiers en andere personen die hij het voertuig laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
8. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
9. Huurder mag het voertuig niet gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan vanwege ‘carpooling’. Met het voertuig mag huurder geen wedstrijden rijden, of snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidstesten doen.
Artikel 7- Instructies voor de huurder
1. Huurder moet het oliepeil en de bandenspanning van het voertuig op niveau (laten) houden. Vraagt de verhuurder aan huurder om het voertuig voor normaal onderhoud in te leveren, dan doet huurder dat, wanneer dit op een normale manier voor hem te regelen valt. De vraag om het voertuig voor onderhoud af te geven, wordt niet gesteld als de huurperiode een maand of korter is.
2. Huurder moet het voertuig schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
3. Huurder tankt met door verhuurder aangegeven en voor het voertuig bedoelde brandstof, eventueel met die toevoegingen waar de verhuurder om gevraagd heeft.
4. Is het voertuig zichtbaar, of ruikbaar of – gelet op de rijeigenschappen- voelbaar kapot, heeft het voertuig iets beschadigd, of raakt het voertuig vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
- huurder informeert de verhuurder hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, over;
- huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
- huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens
verzekeraar;
- huurder laat het voertuig zo achter, dat het behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
- het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat
verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder
hieraan meewerken.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het voertuig is huurder daarnaast verplicht:
- om direct melding te doen bij de politie ter plaatse;
- om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
- om op geen enkele manier schuld te erkennen.
6. Huurder moet verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, informeren over:
- dat hij redelijkerwijs vermoedt dat een onderdeel (zoals de kilometerteller/ tachograaf/ snelheidsbegrenzer/ PTO/ koelmotor/
bedrijfsurenteller) van het voertuig verstoord is;
- dat hij redelijkerwijs vermoedt dat het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem verbroken is;
- dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het voertuig is gekomen, of dat dit soort schade best
eens zou kunnen gaan ontstaan;
- het kapot gaan van het voertuig;
- de vermissing van het voertuig of van onderdelen/ toebehoren;
- dat huurder op een andere manier de macht over het voertuig of over dat wat er bij hoort kwijt is geraakt;
- dat er beslag is gelegd op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.
7. Het kan zijn dat autoriteiten, zoals de politie, aan verhuurder vragen om te zeggen wie er op een bepaald moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt. Komt dit voor, dan moet huurder zo snel mogelijk vragen van verhuurder beantwoorden.
Artikel 8 - Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder het voertuig aan huurder meegeeft, heeft het voertuig een volledig gevulde brandstoftank, de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Het voertuig zal de juiste bandenspanning en het juiste oliepeil hebben. Ook zal het voertuig schoon zijn, goed onderhouden zijn en voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar in technisch goede staat.
2. Verhuurder geeft samen met huurder bij aanvang van de huurperiode op de overeenkomst aan waar zich op het voertuig eventuele schade bevindt.
3. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee voor de start van de huurperiode.
4. Verhuurder zorgt dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie ligt en ook een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen openingstijden kan melden.
5. Op het voertuig (liefst dicht bij de brandstofvulopening) staat te lezen welk type brandstof -plus eventuele toevoegingen- er getankt moet worden.
6. In de Nederlandstalige instructie van het voertuig staat op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning moeten worden gehouden.
7. Er is adequate pechhulp in Nederland en in de landen die op de groene kaart staan. Pechhulp in andere landen geldt alleen als partijen hebben afgesproken dat het voertuig ook daar gebruikt mag worden.
8. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat het voertuig vervangen gaat worden door een liefst gelijkwaardig object, wanneer er een defect aan het voertuig zal moeten worden gerepareerd. Dit geldt alleen als deze reparatie waarschijnlijk langer dan twee werkdagen zal gaan duren.
9. Indien pech het gevolg is van eigen schuld van de huurder, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
10. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op de overeenkomst vermelde eigen risico.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 6 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden.
3. Als het voertuig met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden wordt terug gebracht en/of wanneer het voertuig ergens anders dan op het bedrijfsadres van verhuurder wordt neergezet zodat verhuurder het kan komen ophalen, dan geldt in overeenstemming met lid 1 en 2 het volgende:
- huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd
of heeft laten inspecteren.
Verhuurder zal het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
4. Lid 2 geldt niet als er volgens de voorwaarden van de WAM- verzekeringsovereenkomst dekking bestaat voor de vermogensschade van de verhuurder die ontstaat omdat deze verhuurder/ de kentekenhouder/ de verzekeraar van het voertuig kan worden aangesproken voor schade van iemand die met of door het voertuig zelf persoonlijk gewond is geraakt, of wiens eigendom beschadigd is.
5. Als huurder een andere persoon het voertuig laat gebruiken, bijvoorbeeld als passagier of als bestuurder, is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of nalaten. Ook al hadden deze personen niet de instemming van huurder voor hun gebruik.
6. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is, of tenzij partijen hebben afgesproken dat het voertuig niet in het buitenland gebruikt mag worden.
Artikel 10 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken door een gebrek aan het voertuig. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op zijn eigen schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.
3. Dat wat in lid 2 van dit artikel staat gaat niet op als verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of als er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
Artikel 11 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. De overheid kan een sanctie of een maatregel opleggen tijdens de periode van huur en lenen en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het voertuig al had toen de periode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Krijgt verhuurder zo’ n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder meteen wanneer verhuurder hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet huurder dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van verhuurder informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook hier de kosten van betalen, vanaf € 10,- (inclusief BTW) .
3. Als huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie.
Artikel 12 - Beslag op het gehuurde
1. Alle regels van de overeenkomst blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het voertuig. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het voertuig weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt.
2. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’n beslaglegging.
Artikel 13 - Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de overeenkomst beëindigen en het voertuig terugnemen op het moment dat:
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is
voor een ontbinding;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de
overeenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en
rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het voertuig terug te geven.
3. Wanneer huurder voor het begin van de huurperiode overlijdt, wordt de huur ontbonden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 14 - Verwerking van persoonsgegevens van cliënt (ook wel huurder en bestuurder)
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan bepalingen uit algemene voorwaarden over de plicht van verhuurder om informatie aan de autoriteiten te verstrekken wegens verkeersovertredingen, cliënt optimale service en actuele productinformatie geven en cliënt gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurvoertuigen kunnen zijn voorzien van track&trace apparatuur. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Bij verhuurder kan cliënt terecht voor het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens. Betreft het direct mailing, dan zal het bezwaar te allen tijde worden gehonoreerd.
Artikel 15 - Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van